• MF Informa Jestaun Fundu Covid-19 Ba PM

Home » Announcements » MF Informa Jestaun Fundu Covid-19 Ba PM Print Page

MF Informa Jestaun Fundu Covid-19 Ba PM

Ministra Finansas em exercíciu i Atuál Vise-Ministra Sara Lobo Brites hala’o enkontru regular ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hodi informa asuntu importante relasiona ho jestaun fundu Covid-19 nian.
“Ohin enkontru ho Primeiru Ministru hanesan enkontru regular ne’ebé maka kada segunda-feira sempre iha, maibé ohin ko’alia liu asuntu importante ida maka jestaun ba fundu Covid-19 nian. Hanesan ita hotu akompaña, Parlamentu aprova tiha ona, i oras ne’e dau-daun iha Prezidenti Republika nia liman”, informa Ministra Finansas em exercíciu i Atuál Vise-Ministra Sara Lobo Brites hafoin enkontru ho Primeru Ministru iha Palasiu Governu, loron 06-Fulan-Abril 2020.

Ministra Finansas em exercíciu i Atuál Vise-Ministra Sara Lobo Brites hateten ohin Primeiru Ministru ami rua ko’alia oinsa karik iha loron hira ne’e maka Prezidente Republika promulga. Ministériu Finansas sei aprezenta iha Konsellu Ministru ninia dekretu lei, para atu bele regula nia ezekusaun nomós procedimentu no mekanismu sira ne’ebé maka ita bele estabelese, para bele hala’o prosesu ho lais no antede mós ho lais., Purtantu ida-ne’e maka asusntu uniku ohin ko’alia ho Primeru Ministru.

Hatan kona-ba ezekusaun fulan- Marsu nian Ministra Finansas em exercíciu i Atuál Vise-Ministra Sara Lobo Brites esplika, ezekusaun fulan-Marsu ho nia valór osan purvolta millaun 57 ka 58 ou purvolta 50 itál pursentu. Tanba ita fikxa Dotasaun Orsamentu Temporária (DOT) ba fulan-Marsu na’in millaun $ 116 se metade hosi ida-ne’e purvolta 50 itál pursentu.

Governante ne’e mós eplika lituan katak, rajaun ezekusaun atinzi 50 ital pursentu de’it, primeru tanba duodésimu ne’e iha limitasaun barak. Iha atividade balun atu halo maibé ita tenki kumpri lei ne’ebé maka hateten katak limiti kada dotasaun ka atividade ne’e ba iha fulan ida ni’an de’it. Ida ne’e limiti kedas ona dalaruma iha atividade ne’ebé maka atu halo gasta liu husi fulan ida la-bele implementa. Segundu estadu foin dekreta tan ho estadu emerjensia ne’e mós sei kontribui ba ezekusaun ki’ik liutan, tanba atividade barak maka suspende hela hanesan atividade sira ne’ebé maka ladu’un nesesariu sei suspende hela.
“Hanesan kompras ou ba viazens sira ne’ebé maka la iha ligasaun ho situasaun saúde publiku ne’e ita bandu, ida-ne’e sei kontribui ba redusaun iha ezekusaun”, relata Ministra Finansas em exercíciu.

Iha fulan-Abril ita nia DOT fikxa ho millaun $ 11 redusaun mós ba iha atividade administrasaun publika ida-ne’e maka ita konsidera, para ita bele kumpri regras ne’ebé estabele iha estadu emerjensia ne’e rasik.