• Ministériu Finansas aprezenta materia Jestaun Finansas Públika no Jestaun Finanseira ba Autoridade RAEOA Oecussi

Home » Anúnsiu » Ministériu Finansas aprezenta materia Jestaun Finansas Públika no Jestaun Finanseira ba Autoridade RAEOA Oecussi Imprime pájina

Ministériu Finansas aprezenta materia Jestaun Finansas Públika no Jestaun Finanseira ba Autoridade RAEOA Oecussi

20190708104500_IMG_0080-01

Delegasaun Ministériu Finansas kompostu hosi Diresaun Jeral Tezouru, Diresaun Jeral Finansas Estadu, Autoridade Tributaria no Autoridade Aduaneira halao sorumutu ho Autoridade RAEOA- ZEESM Oecussi iha edifísiu Autoridade Aduaneiru Palaban, loron 8 Jullu 2019.

Sorumutu ne’ebé hetan partisipasaun hosi Prezidente Autoridade RAEOA-ZEESM, Dr. Mari Alkatiri hamutuk ho estrutura RAEOA nian nu’udar kompromisu Governu Sentral bazeia ba karta hosi Prezidente Autoridade ZEESM – RAEOA ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak no mos atu kompleta no implementa artigu 20 Lei no. 2/2019 7 Fevereiru konaba Orsamentu Jeral Estadu 2019.

“Ohin delegasaun hosi Ministériu Finansas mai iha RAEOA atu hatutan deit koordenasaun ne’ebé ami halo iha loron 21 Fulan Marsu 2019 kona-ba prosesu no progresu atu implementa reintegrasaun ezekusaun orsamentu RAEOA ZEESM ba iha sistema jestaun finanseira ne’ebé agora daudaun Governu sentral utiliza hela” hateten Diretór Unidade Sistema Integradu Informasaun Jestaun Finanseira Joanico Pinto iha sesaun abertura nu’udar reprezentante Ministra Finansas en Ezersisiu no atual Vice Ministra Finansas Sara Lobo Brites ne’ebe mak labele marka prezensa iha sorumutu ne’e tanba partisipa hela sorumutu Konsellu Ministru Ekstraordinariu hahu’u hosi 8 – 9 Jullu 2019 iha Palasiu Governu.

Matéria aprezentasaun ne’ebé hato’o hosi delegasaun Ministeriu Finansas nian mak rekezitus no progressu servisu sira ne’ebé Ministériu Finansas hamutuk ho Sekretariadu Rejional Finansas RAEOA halo tiha ona liu-liu kona-ba integrasaun ezekusaun orsamentu RAEOA ba sistema GRP, utilizasaun sistema SIGTAS ba Impostu Rejional RAEOA no mos halo upgrated (aumenta velosidade) ba Sistema ASYCUDA . Kuntinuasaun hosi sesaun aprezentasaun, aprezenta mos pratika no prosedimentu ne’ebé Ministériu Finansas utiliza hodi halao jestaun no kontrolu ba ezekusaun OJE liga ho jestaun finansa publika, hanesan siklus no prosesu Orsamentu Jeral Estadu, regra no siklu prosesu pagamentu no relatóriu kontabilidade, regra no prosesu pagamentu impostu no ikus liu mak halo aprezentasaun kona-ba prosedimentu iha Alfandega.

Sekertaria Jerál Finansas RAEOA ZEESM Leonia da C. Monteiro iha ninia intervensaun durante sorumutu rekunhese katak hahu’u 2015 RAEOA husu hodi aplika sistema Free Balance maibe ikus mai labele realiza tanba kustu ba aplikasoens ne’e boot tebes

“”Oras ne’e koordenasaun ho Ministériu Finansas la’o diak tebes no hamosu ona esbosu ida para bele kria sistema informatika ida para bele mosu trasparansia ba iha Portal Governu.”” hateten Leonia ba ekipa hosi Ministériu Finansas durante sorumutu nee halao.

Objetivu prinsipal hosi aprezentasaun kona-ba servsiu hirak ne’e relasiona ho implementasaun ezekusaun orsamentu autoridade RAEOA ZEESM iha sistema Jestaun Finansas Públika ou Jestaun Finanseira ne’ebé hanaran GRP, inklui mos atualiza sistema impostu hanesan SIGTAS no aumenta velosidade ba sistema ASYCUDA World ne’ebé dadaun ne’e utiliza hosi Alfandega.

Tuir ajenda ne’ebe mak iha ohin 9 Jullu 2019 delegasaun hosi Ministériu Finansas kuntinua halo vizita ba edifisiu sira ne’ebé sei sai fatin implementasaun sistema GRP, sistema Autoridade Tributaria no sistema Autoridade Aduaneira.