• Ministériu Finansas relata Servisu Ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak

Home » Anúnsiu » Ministériu Finansas relata Servisu Ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak Imprime pájina

Ministériu Finansas relata Servisu Ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak

20190108_MF Relata Servisu Ba Primeiru Ministru

Vise Ministra Finansas no Ministra Finansas Interina Sara Lobo Brites, iha loron 8 Janeiru 2019 hala’o enkontru ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hodi relata no atualiza servisu Ministériu Finansas nian ne’ebé atu akontese iha semana oin mai.

Iha okaziaun ne’e, Vise Ministra Finansas no Ministra Finansas Interina, Sara Lobo Brites informa ba Primeiru Ministru kona-ba posibilidade atu uza orsamentu Doudesimu iha semana oin.

Orsamentu Duodesimu nu’udar orsamentu estadu hodi sustenta mákina estadu temporariamente deit no sei la lori mai Parlamentu Nasional bainhira hetan autorizasaun. Orsamentu ida ne’e sufisiente, tuir prozeksaun Duodesimu iha tinan sira kotuk liuba.