• Ministra Finansas Atualiza servisu Ministériu Finansas Ba Primeiru Ministru.

Home » Anúnsiu » Ministra Finansas Atualiza servisu Ministériu Finansas Ba Primeiru Ministru. Imprime pájina

Ministra Finansas Atualiza servisu Ministériu Finansas Ba Primeiru Ministru.

Ministra Finansas en Ezersisiu no Vise Ministra Finansas Sara Lobo Brites hala’o enkontru regular ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak kona-ba ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu 2019. Enkontru refere hala’o ohin, 1 Abril 2019 iha Palasiu Governu.

“Ezekusan Orsametu Jeral Estadu (OJE) 2019 ba trimestre dahuluk ho valor agregadu purvolta 19%. Maibe ita kuandu tama ba katégoria Saláriu Vensimentu, Bens Servisu ninia ezekusaun la’o diak. Kapital Minor no Kapital Dezenvolvimentu maka menus uitoan. Tanba ita hotu hatene projetus ne’e lori tempu para atu implementa no ita espera katak iha trimestre daruak nia persentajen bele sa’e”. hateten Vise Ministra Finansas Sara Lobo Brites depois enkontru ho Primieru Ministru.
Iha enkontru ne’e, koalia mos asuntu balun kona-ba movimentu roupa obralan (OB) ne’ebé mak hetan importasaun hosi rai liur maibe ikus mai roupa hirak ne’e kuntinua esporta ba pais vizinhu Indonesia.


“Produtu sira hanesan ne’e ema bele aproveita hatama ho buat balun mai ho produtu sira ne’e kuandu ita falta kontrolu no lahatene saida maka atu akontese”. Alende ida ne’e produtu sira ne’e fó ameasas mós ba Saúde Publiku “

Hodi bele rezolve problema hirak ne’e, Governu sei buka solusaun hodi bele solusiona problema kona-ba sirkulasaun roupa obralan ne’ebé oras ne’e sirkula iha komunidade nia let ho nia impaktu no efeitu hosi importasaun produtu hirak ne’e.