• MF no MNEK organiza Reuniaun Trimestral ho Parseirus Dezenvolvimentu iha Loron 17 Maiu 2017

Home » Announcements » MF no MNEK organiza Reuniaun Trimestral ho Parseirus Dezenvolvimentu iha Loron 17 Maiu 2017 Print Page

MF no MNEK organiza Reuniaun Trimestral ho Parseirus Dezenvolvimentu iha Loron 17 Maiu 2017

Unidade Jestaun Parseria Dezenvolvimentu
Ministeriu Finansas

Ministeriu Finansas, liu husi Unidade Jestaun Parseria Dezenvolvimentu (UJPD), ho Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun realiza reuniaun trimestral ho Parseirus Dezenvolvimentu dahuluk ba tinan 2017, iha loron 17 Maiu iha sala Auditoriu Ministeriu Finansas edifisiu foun.

Representante husi liña Ministeriu, Parseirus Dezenvolvimentu, inklui Setor Privadu no Organizasaun Sosiadade Sivil sei partisipa iha reuniaun, sei kobre varias area primaria. Topiku importante ida husi diskusaun maka Politika Jestaun Efektiva Ajuda nian ne’ebe aprova iha Konselu Ministru iha loron 28 Marsu 2017, hamutuk ho feramenta foun hodi apoiu implementasaun politika ne’ebe aprova foin lalais ne’e.

Aleinde ne’e, sei halo apresentasaun konaba koordenasaun asistensia tekinika, Sensus Fo Fila Fali 2015, Relatori Kooperasaun Dezenvolvimentu 2015, nomos Avaliasaun Frajilidade Daruak 2015.

bele klik iha ne’e hodi bele hare versaun english nian.

(Remata)