• Funsiunáriu MdF atende kursu matemátika bázika ba ekonomia

Home » Anúnsiu » Funsiunáriu MdF atende kursu matemátika bázika ba ekonomia Imprime pájina

Funsiunáriu MdF atende kursu matemátika bázika ba ekonomia

Ministériu Finansas hetan priviléjiu bo’ot ida hodi halao kursu intensivu ida konaba matemátika bázika ba ekonomia. Kursu ida ne’e foo husi Sra. Vera te Velde, dosente iha University of Queensland, ho Doutoramentu iha Ekonomia husi Berkely. Kursu ida ne’e nia hanorin ho gratuita.
Kursu ida ne’e, hahú husi dia 25 Agostu to’o dia 1 Setembru 2015, organiza husi Unidade Administrasaun Fundu Petrolíferu no atende husi funsiunáriu selesionadu sira husi departamentu oin-oin iha Ministériu nia laran. Tópiku sira ne’ebé hanorin mak hanesan funsaun, finansa bázika, álgebra, matrix, kalkulu, limite, derivadu, no integral.
Wainhira husu konaba importánsia husi matemátika, profesora Vera hatán “matemátika bázika sai hanesan fundasaun ba kursu finansas”. Nia moos aumenta tan katak sé matéria hirak ne’e hanorin tiha ona iha eskola, entaun presiza “hadiak liu tan liu husi hadiak métodu hanorin”.
Sra. Vera mai iha Timor-Leste semana ida antes kursu hahú. Nia halo viajen ba fatin oin-oin inkluindu Maubisse, Hato-Belico, no Liquiça. Nia moos sae foho Ramelau, luku tasi iha Cristo Rei no Atauro, pasa tempu iha BlackRock iha Liquiça no vizita Arte Moris.
Wainhira husu nia hanoin konaba Timor-Leste, ho entuziasmu bo’ot nia hateten Timor-Leste “nasaun ida maravilozu”. “Seguru tebes atu lao ba mai seim preokupa konaba buat ida”, nia hatutan. Nia moos dehan “ema mesak diak deit, maske língua sai problema, maibe sira hakaas-an atu tulun ita”. Eim termu atrasaun turístika, nia hatutan “Timor-Leste iha buat barak atu oferese”. Timor-Leste “iha resife koral ne’ebé diak liu hanesan iha Atauro, paizajen no tasi ne’ebé furak no sira seluk tan”.