• MPF Sei Aprezenta Nota Esplikativa Utilizasaun Orsamentu Duodesimál.

Home » Announcements » MPF Sei Aprezenta Nota Esplikativa Utilizasaun Orsamentu Duodesimál. Print Page

MPF Sei Aprezenta Nota Esplikativa Utilizasaun Orsamentu Duodesimál.

MPF Sei Aprezenta Nota Esplikativa Utilizasaun Orsamentu Duodesimál Ba Komisaun Permanente Parlamentu Nasionál.

Ministru Planu no Finansas, Rui A. Gomes sei aprezenta nota esplikativa kona-ba utilizasaun orsamentu Duodesimál ba komisaun permanente Parlamentu Nasionál, lia hirak ne’e hato’o bainhira intervista hosi jornalista sira iha salaun Auditorium Xanana Gusmão, Ministériu Planu no Finansas, 3 April 2018.

“Hau prepara hela nota esplikativa pur eskritu, sei haruka ba komisaun permanente Parlamentu Nasionál kona-ba utilizasaun orsamentu duodesimál hosi fulan Janéiru, Febreiru no Marsu”, hateten Ministru Planu no Finansas, Rui A. Gomes.

Relasiona kona-ba fundus ba utilizasaun Eleisaun Antisipada (EA), Ministru esplika katak normalmente ita sei utiliza orsamentu duodesimál bazeia ba proposta sira ne’ebé maka tama mai, depois sei finaliza hosi MPF atu hetene lolos osan hira maka ita sei gasta.

“Ministériu Planu no Finansas sei asesu osan balun husi Fundu Petrolíferu ho montante entre duzentus e trezentu sinquenta miloens (200 e 350 miloens) atu asegura nafatin funsionamentu instituisaun Estadu to’o formasaun governu liuhosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) foun”, haktuir Rui.

Atu remata Ministru esklarese liutan, relasiona ho karta anterior ne’ebé haruka hosi Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) ba Ministériu Planu no Finansas, Rui A. Gomes hateten, karta ne’e no fundu sira temi katak asesu husu fundu petrolíferu ne’e hanesan violasaun bo’ot ida hosi lei, maibé ida ne’e sira nia interpretasaun diferente ho ami nia interpretasaun. Tanba ami nia ema legál sira mós estuda hela, tanba se ita bo’ot sira kompriende katak nasaun ida maka la iha osan, saida maka atu akontese ba nasaun ne’e?