• Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Abril, 2021

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Abril, 2021 Print Page

Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Abril, 2021

Data públika: 21 Maiu 2021

Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu mensál sa’e (+0.6%) ba fulan- Abril, 2021, kompara ba fulan-Marsu, 2021 sa’e mós (+0.7%). Mudansa presu grupu hotu (+0.6%) tanbá hetan kontribuisaun husi grupu Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+0.9%), Transporte (+0.7%), Alkóhol no Tabaku (+0.1%), no Hatais no Sapatu (+0.1%). Hahán no Bebidas La’ós Alkólika sa’e tanbá hetan impaktu maioria husi sub-grupu Modo-Tahan (+2.6%), Mina no Bokur (+3.1%), Susubeen, Keiju no Manu-tolun (+3.6%), no Foos (+0.6%). MasiMidar, Marmelada, Bani-ben, Cokolate no Hahan-Midar (-0.3%)sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahán no Bebidas La’ós Alkólika.

Mudansa persentajen IPK anuál sa’e (+3.4%) kompara entre fulan-abril, tinan-2021 ho fulan-abril, tinan-2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+5.2%), Alkohol no Tabaku (+7.6%), Transporte (+0.8%) no Uma (+0.4%). Ekipamentu no Manutensaun Mobiliáriu Uma-Laran (-0.9%), no Rekreasaun no Kultura (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anuál abril 2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+0.6%) no Non-Tradeable sa’e (+0.7%)iha mensál kompara entre fulan-abril, tinan-2021 ho fulan-marsu, tinan-2021.
Inflasaun Tradeable sa’e (+4.0%) no Non-Tradeable sa’e (+2.2%)iha anuál kompara entre fulan-abril, tinan-2021 ho fulan-abril, tinan-2020.

Bele mos hare iha Versaun Tetum ba detailhu.