• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Agosto 2019

Home » Anúnsiu » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Agosto 2019 Imprime pájina

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Agosto 2019

Mudansa persentajen IPK Grupu Hotu mensal sa’e (+0.1%) ba fulan Agostu 2019, kompara ba fulan Jullu 2019 tun (-0.2%). Mudansa presu grupu hotu (+0.1%) tamba hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.2%), Rekreasaun no Kultura (+0.4%), no Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.1%). Grupu Transporte (-0.3%) no Alkohol no Tabaku (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub-grupu Vejetais (+0.6%), Ikan no Hahan Tasi (+0.8%), Frutas (+0.8%), Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolate, no Confectionary (+0.3%), Produtu Aihan (+0.3%), no Fos (+0.1%). Susuben, Keju no Manutolun (-0.6%) sai hanesan mudansa kontrariu ba grupu Hahan no Bebidas laos Alkoholika.

Presu Fos sa’e iha fulan ida ne’e tamba afeta husi presu Fos Importasaun ne’ebe hatudu iha presu Fos Mundial sa’e 3% iha trimestral ikus fulan Agostu tinan 2019. Iha parte seluk, presu mina internasional tun 14% iha trimestral ikus fulan Agostu tinan 2019 hodi afeta mina transporte iha rai laran.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.9%) kompara fulan Agostu 2019 – Agostu 2018, hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+1.2%), Alkohol no Tabaku (+0.7%), Edukasaun (+9.0%), Uma (+0.6%), Hatais no Sepatu (+0.4%) no Rekreasaun no Kultura (+0.2%). Transporte (-0.3%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.4%), no Komunikasaun (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Agostu 2019.

Inflasaun Tradable sa’e (+0.5%) no Non-Tradeable tun (-0.1%) iha mensal kompara fulan Agostu 2019 – Jullu 2019
Inflasaun Tradable sa’e (+0.2%) no Non-Tradeable tun (-0.1%) iha anual kompara fulan Agostu 2019 – Agostu 2018