• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Agosto 2020

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Agosto 2020 Print Page

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Agosto 2020

Data Publika; 22 de Setembro de 2020

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal tun (-0.1%) ba fulan Agosto 2020, kompara ba fulan Julho 2020 sa’e (+0.1%). Mudansa presu grupo hotu (-0.1%) tamba hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (-0.1%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.3%), Hatais no Sepatu (-0.3%) no Transporte (-0.2%).Hahan no Bebidas La’os Alkoholika tun tamba hetan impaktu maioria husi sub-grupo Modo Tahan (-1.2%), Susuben, Keju no Manutolun (-0.6%), no Kafe, Xa, no Kokoa (-0.4%). Fos (+0.3%), Mina no Bokur (+0.7%), no Ikan no Hahan Tasi (+0.6%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.6%) kompara fulan Agosto 2020 – Agosto 2019, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+1.3%), Edukasaun (+2.6%), no Hatais no Sepatu (+1.1%). Alkohol no Tabako (-0.2%), Transporte (-1.8%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.4%), Uma (-0.9%) no Komunikasaun (-0.4%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Agosto 2020.

Inflasaun Tradable tun (-0.1%) no Non-Tradeable laiha mudansa (0.0%) iha mensal kompara fulan Agosto 2020 – Julho 2020.
Inflasaun Tradable sa’e (+0.7%) no Non-Tradeable sa’e (+0.5%) iha anual kompara fulan Agosto 2020 – Agosto 2019.

Bele mos hare iha Versaun Tetum ba detailhu.