• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Agostu 2018

Home » Anúnsiu » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Agostu 2018 Imprime pájina

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Agostu 2018

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal tun (-0.2%) ba fulan Agostu 2018, kompara ba fulan Julho 2018 sa’e (+0.1%). Presu tun hetan kontribuisaun maioria husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (-0.3%). Presu tun iha Grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika hetan impaktu maioria husi sub-grupo Vejetais (-1.0%), Masin Midar, Marmelada, Baniben, Xokolate no Rebusadu (-2.0%) no Produtu Aihan (-0.2%). Sub-grupo Frutas (+0.6%) sai hanesan mudansa Kontrariu (offset) ba grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+2.7%) kompara fulan Agostu 2018 – Agostu 2017, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+1.8%), Alkohol no Tabaku (+10.7%), Edukasaun (+16.6%), Transporte (+3.9%), Uma (+1.5%), Ropa no Sapatu (+0.5%), Rekreasaun no Kultura (+0.6%) no Komunikasaun (+0.5%).

Inflasaun Tradeable (-0.3%) tun no Non-Tradeable (+0.1%) sa’e iha mensal kompara fulan Julho 2018 – Agostu 2018
Inflasaun Tradeable (+3.0%) no Non-Tradeable (+2.0%) sa’e iha anual kompara fulan Agostu 2018 – Agostu 2017