• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Dezembro 2019

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Dezembro 2019 Print Page

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Dezembro 2019

Mudansa persentajen IPK Grupu Hotu mensal sa’e (+0.1%) ba fulan Dezembru 2019, kompara ba fulan Novembru 2019 tun (-0.1%). Mudansa presu grupu hotu (+0.1%) tamba hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.1%), Transporte (+0.3%), no Hatais no Sepatu (+0.1%). Grupu Alkohol no Tabako (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub-grupu Susuben, Keju no Manutolun (+1.1%), Mina no Bokur (+0.7%), Modo Tahan (+0.2%), Na’an (+0.1%), no Aifuan (+0.7%). Fos (-0.3%) no Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahan Midar (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba grupu Hahan no Bebidas laos Alkoholika. Presu Fos tun iha fulan ida-ne’e tamba afeta husi presu Fos Importasaun ne’ebe hatudu iha presu Fos Mundial tun 1% iha trimestral ikus fulan Dezembru 2019.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.3%) kompara fulan Dezembru 2019 – Dezembru 2018, hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+0.2%), Alkohol no Tabaku (+0.8%), Edukasaun (+9.0%), Rekreasaun no Kultura (+0.3%), Transporte (+0.1%) no Hatais no Sepatu (+0.1%). Ekipamentu no Manutensaun Mobiláriu Uma Laran (-0.7%), Uma (-0.2%) no Komunikasaun (-1.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Dezembru 2019.

Inflasaun Tradable sa’e (+0.1%) no Non-Tradeable tun (-0.1%) iha mensal kompara fulan Dezembru 2019 – Novembru 2019
Inflasaun Tradable tun (-0.1%) no Non-Tradeable sa’e (+1.1%) iha anual kompara fulan Dezembru 2019 – Dezembru 2018