• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Dezembro 2020

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Dezembro 2020 Print Page

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Dezembro 2020

Data Publika; 19 de Janeiro de 2021

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal sa’e (+0.5%) ba fulan Dezembro 2020, kompara ba fulan Novembro 2020 sa’e mos (+0.1%). Mudansa presu grupo hotu (+0.5%) tamba hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.9%), no Hatais no Sepatu (+0.3%). Grupu Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.4%) no Transporte (- 0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e tamba hetan impaktu maioria husi sub-grupo Modo Tahan (+3.0%), Fos (+0.9%), Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahan Midar (+1.9%), Aifuan (+0.8%), Mina no Bokur (+0.2%), no Susuben, Keju no Manutolun (+0.3%). Naan (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+1.2%) kompara fulan Dezembro 2020 – Dezembro 2019, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+2.2%), Edukasaun (+2.6%), Hatais no Sepatu (+2.2%) no Komunikasaun (+0.6%). Transporte (-2.5%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-1.0%), Alkohol no Tabako (-0.4%) no Rekreasaun no Kultura (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Dezembro 2020.

Inflasaun Tradable sa’e (+0.8%) no Non-Tradeable sa’e (+0.1%) iha mensal kompara fulan Dezembro 2020 – Novembro 2020.
Inflasaun Tradable sa’e (+1.4%) no Non-Tradeable sa’e (+0.8%) iha anual kompara fulan
Dezembro 2020 – Dezembro 2019.

Bele mos hare iha Versaun Tetum ba detailhu.