• Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Fevereiru, 2021

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Fevereiru, 2021 Print Page

Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Fevereiru, 2021

Data públika: 19 marsu 2021

Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu mensál sa’e (+0.4%) ba fulan-fevereiru, 2021, komparaba fulan-janeiru, 2021 sa’e mós (+1.0%). Mudansa presu grupu hotu (+0.4%) tanbá hetan kontribuisaun husi grupu Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+0.6%), Ekipamentu no Manutensaun Mobiliáriu Uma-Laran (+0.6%), no Alkóhol no Tabaku (+0.2%). Grupu Hatais noSapatu (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahán no Bebidas La’ós Alkólika sa’e tanbá hetan impaktu maioria husi sub-grupu Modo-Tahan (+1.5%), Foos (+0.6%), Susubeen, Keiju no Manu-tolun (+1.4%), Mina no Bokur (+0.6%), no Ai-fuan (+1.0%). Kafé, Xá, no Kakau (-0.5%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahán no Bebidas La’ós Alkólika.

Mudansa persentajen IPK anuál sa’e (+2.5%) kompara entre fulan-fevereiru, tinan-2021 ho fulan- fevereiru, tinan-2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+4.0%), Alkohol no Tabaku (+5.5%), Uma (+0.3%), no Ekipamentu no Manutensaun Mobiliariu Uma-Laran (+0.1%).Transporte (-1.1%), Hatais no Sapatu (-0.1%), no Rekreasaun no Kultura (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anuál fevereiru 2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+0.4%) no Non-Tradeable sa’e (+0.1%) iha mensál kompara entre fulan-fevereiru, tinan-2021 ho fulan-janeiru, tinan-2021.
Inflasaun Tradeable sa’e (+3.1%) no Non-Tradeable sa’e (+0.9%) iha anuál kompara entre fulan-fevereiru, tinan-2021 ho fulan-fevereiru, tinan-2020.