• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Janeiro 2019

Home » Anúnsiu » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Janeiro 2019 Imprime pájina

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Janeiro 2019

20180219_Briefing Note_Janeiro 2019

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal sa’e (+0.3%) ba fulan Janeiro 2019, kompara ba fulan Dezembro 2018 sa’e mos (+0.1%). Presu sa’e hetan kontribuisaun maioria husi grupo Edukasaun (+9.0%), Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.2%), no Alkohol no Tabako (+0.6%). Grupo Transporte (-0.3%) sai hanesan mudansa kontrario (offset) ba inflasaun grupu hotu. Grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub-grupo Vejetais (+1.2%), Susuben, Keju no Manutolun (+1.9%), no Mina no Bokur (+1.0%). Subgrupo Masin Midar, Marmelada, Baniben, no Confectionery (-0.7%), Produtu Ai-han n.e.c (0.4%) no Naan (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika. Iha parte seluk, Presu Mina Internasional tun -28% iha trimestral ikus 2018 hodi afeta presu mina transporte iha merkadu rai laran.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+1.7%) kompara fulan Janeiro 2019 – Janeiro 2018, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+1.4%), Alkohol no Tabaku (+10.9%), Edukasaun (+9.0%), Transporte (+3.5%), Uma (+0.7%), no Rekreasaun no Kultura (+0.5%). Ekipamentu no Manutensaun Mobilario Uma Laran (-0.5%), Hatais no Sepatu (-0.5%) no Komunikasaun (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Janeiro 2019.

Inflasaun Tradable (+0.2%) no Non-Tradeable (+0.3%) sa’e iha mensal kompara fulan Janeiro 2019 – Dezembro 2018
Inflasaun Tradable (+1.6%) no Non-Tradeable (+1.0%) sa’e iha anual kompara fulan Janeiro 2019 – Janeiro 2018