• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Janeiro 2021

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Janeiro 2021 Print Page

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Janeiro 2021

Data Publika; 16 de Fevereiro de 2021

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal sa’e (+1.0%) ba fulan Janeiro 2021, kompara ba fulan Dezembro 2020 sa’e mos (+0.5%). Mudansa presu grupo hotu (+1.0%) tamba hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+1.2%), Alkohol no Tabako (+5.3%), Transporte (+1.2%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.2%), no Uma (+0.1%). Grupu Hatais no Sepatu (-0.4%) no Rekreasaun no Kultura (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e tamba hetan impaktu maioria husi sub-grupo Fos (+3.3%), Mina no Bokur (+3.6%), Modo Tahan (+0.6%), Kafe, Xa, no Kokoa (+3.5%), no Susuben, Keju no Manutolun (+0.4%) . Ikan no Hahan Tasi (-1.3%) no Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat, no Hahan Midar (-0.5%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+2.0%) kompara fulan Janeiro 2021 – Janeiro 2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+3.3%), Alkohol no Tabako (+5.3%), Hatais no Sepatu (+0.2%), Uma (+0.1%) no Komunikasaun (+0.6%). Transporte (- 1.2%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.8%), no Rekreasaun no Kultura (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Janeiro 2021.

Inflasaun Tradable sa’e (+1.4%) no Non-Tradeable sa’e (+0.3%) iha mensal kompara fulan
Janeiro 2021 – Dezembro 2020.
Inflasaun Tradable sa’e (+2.6%) no Non-Tradeable sa’e (+1.0%) iha anual kompara fulan
Janeiro 2021 – Janeiro 2020.

Bele mos hare iha Versaun Tetum ba detailhu.