• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Julho 2020

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Julho 2020 Print Page

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Julho 2020

Data Publika; 18 de Agosto de 2020

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal sa’e (+0.1%) ba fulan Julho 2020, kompara ba fulan Junho 2020 sa’e mos (+0.1%). Mudansa presu grupo hotu (+0.1%) tamba hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.4%), Uma (+0.2%) no Hatais no Sepatu (+0.1%). Grupu Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.5%), Transporte (-0.3%) no Alkohol no Tabako (-0.3%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub-grupo Fos (+1.7%), Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahan Midar (+1.8%), no Aifuan (+0.1%). Modo Tahan (-0.8%), Susuben, Keju no Manutolun (-1.0%), Mina no Bokur (-0.3%), no Na’an (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.8%) kompara fulan Julho 2020 –Julho 2019, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+1.6%), Edukasaun (+2.6%), Hatais no Sepatu (+1.4%), noRekreasaun no Kultura (+0.4%). Alkohol no Tabako (-0.3%), Transporte (-1.9%), Uma (-0.9%) no Komunikasaun (-0.5%) sai hanesan mudansa kontrariu baanual Julho 2020.

Inflasaun Tradable sa’e (+0.2%) no Non-Tradeable tun (-0.1%) iha mensal kompara fulan Julho 2020 –Junho 2020.
Inflasaun Tradable sa’e (+1.0%) no Non-Tradeable sa’e (+0.5%) iha anual kompara fulan Julho 2020 – Julho 2019.

Bele mos asesu ba file formatu PDF.