• Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Jullu, 2021

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Jullu, 2021 Print Page

Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Jullu, 2021

Data públika: 19 Agosto 2021

Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu mensál sa’e (+0.1%) ba fulan-jullu, 2021, kompara ba fulan-juñu, 2021 sa’e mós (+0.1%). Mudansa presu grupu hotu (+0.1%) tanbá hetan kontribuisaun husi grupu Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+0.4%), no Transporte (+0.4%). Grupu Alkóhol no Tabako (-0.7%), Ekipamentu no Manutensaun Mobiláriu Uma-Laran (-0.6%), no Uma (-0.5%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahán no Bebidas La’ós Alkólika sa’e tanbá hetan impaktu maioria husi sub-grupu Mina no Bokur (+3.5%), Paun no Seréal (+1.6%), Produtu Ai-han (+1.0%), Bebidas, Jús Ai- fuan no Jús Modo-tahan (+1.4%), Modo-tahan (+0.3%) no Masin-Midar, Marmelada, Bani- ben, Cokolate no Hahan-Midar (+0.3%). Susubeen, Keiju no Manu-tolun (-0.1%), Foos (- 0.4%) no Ai-fuan (-0.4%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahán no Bebidas La’ós Alkólika.

Mudansa persentajen IPK anuál sa’e (+3.6%) kompara entre fulan-jullu, tinan-2021 ho fulan-jullu, tinan-2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+5.8%), Alkohol no Tabaku (+6.5%), no Transporte (+3.0%). Ekipamentu no Manutensaun Mobiliáriu Uma- Laran (-1.3%), Uma (-0.2%), Komunikasaun (-0.1%) no Rekreasaun no Kultura (-0.3%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anuál jullu 2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+0.2%) no Non-Tradeable tun (-0.1%) iha mensál kompara entre fulan-jullu, tinan-2021 ho fulan-juñu, tinan-2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+4.4%) no Non-Tradeable sa’e (+2.1%) iha anuál kompara entre fulan-jullu, tinan-2021 ho fulan-jullu, tinan-2020.