• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Juñu 2019

Home » Anúnsiu » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Juñu 2019 Imprime pájina

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Juñu 2019

20190724_Briefing Note_June 2019

Mudansa persentajen IPK Grupu Hotu mensal laiha mudansa (0.0%) ba fulan Juñu 2019, kompara ba fulan Maiu 2019 sa’e (+0.1%). Mudansa presu grupu hotu (0.0%) tamba hetan kontribuisaun ne’ebé fo ballansu Pozitivu hosi Grupu Hahan no Bebidas La’os Alkólika (+0.1%) no Alkol no Tabaku (+0.1%) no ballansu Negativu hosi Grupu Transporte (-0.2%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.1%) no Uma (-0.1%). Grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria hosi sub-Grupu Vejetais (+0.8%), Mina no Bokur (+0.3%), no Naan (+0.1%). Fos (-0.2%), Kafé, Xa, no Cocoa (-0.4%) no Susuben, Keju no Manutolun (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba Grupu Hahan no Bebidas la’os Alkoholika. Presu Fos tun iha fulan ida ne’e tamba afeta hosi presu Fos Importasaun ne’ebe hatudu iha presu Fos Mundial tun 9% iha periodu tinan 2019.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.9%) kompara fulan Juñu 2019 – Juñu 2018, hetan kontribuisaun hosi Grupu Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+1.0%), Alkohol no Tabaku (+2.5%), Edukasaun (+9.0%), Transporte (+0.7%), Uma (+0.7%), no Hatais no Sepatu (+0.2%). Ekipamentu no Manutensaun Mobilario Uma Laran (-0.5%), Komunikasaun (-0.2%) no Rekreasaun no Kultura (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Juñu 2019.

Inflasaun Tradable (0.0%) no Non-Tradeable (0.0%) laiha mudansa iha mensal kompara fulan Juñu 2019 – Maiu 2019
Inflasaun Tradable (-0.2%) tun no Non-Tradeable (+0.2%) sa’e iha anual kompara fulan Juñu 2019 – Juñu 2018