• Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Juñu, 2021

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Juñu, 2021 Print Page

Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Juñu, 2021

Data públika: 22 Jullu 2021

Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu mensál sa’e (+0.1%) ba fulan-juñu, 2021, kompara ba fulan-maiu, 2021 sa’e mós (+0.5%). Mudansa presu grupu hotu (+0.1%) tanbá hetan kontribuisaun husi grupu Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+0.1%), Transporte (+0.8%), no Alkohol no Tabako (+0.1%). Grupu Hatais no Sapatu (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahán no Bebidas La’ós Alkólika sa’e tanbá hetan impaktu maioria husi sub-grupu Foos (+0.5%), Mina no Bokur (+0.6%), Paun no Seréal (+0.1%), no Ai-fuan (+0.9%). Susubeen, Keiju no Manu-tolun (-0.4%), Modo Tahan (-0.1%), Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahan Midar (-0.1%), Naan (- 0.2%), no Produtu Ai-han (-0.3%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahán no Bebidas La’ós Alkólika. Grafiku inflasaun husi fulan janeiru to juñu 2021 hanesan tu’ir mai ne’e:

Mudansa persentajen IPK anuál sa’e (+3.6%) kompara entre fulan-juñu, tinan-2021 ho fulan-juñu, tinan- 2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+5.9%), Alkohol no Tabaku (+6.9%), Transporte (+2.2%), Uma (+0.5%) no Hataís no Sapatu (+0.1%). Ekipamentu no Manutensaun Mobiliáriu Uma-Laran (-1.2%), Komunikasaun (-0.1%) no Rekreasaun no Kultura (- 0.3%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anuál juñu 2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+0.2%) no Non-Tradeable sa’e (+0.1%) iha mensál kompara entre fulan-juñu, tinan-2021 ho fulan-maiu, tinan-2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+4.5%) no Non-Tradeable sa’e (+2.1%) iha anuál kompara entre fulan-juñu, tinan-2021 ho fulan-juñu, tinan-2020.

Bele mos hare iha Versaun Tetum no versaun English ba detallu.  Nomos Time Series CPI