• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Maio 2019

Home » Anúnsiu » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Maio 2019 Imprime pájina

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Maio 2019

20190618_Briefing Note_Maio 2019 1

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal sa’e (+0.1%) ba fulan Maio 2019, kompara ba fulan Abril 2019 laiha mudansa (0.0%). Presu sa’e hetan kontribuisaun maioria husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.1%), Transporte (+0.6%), no Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.4%). Grupo Alkohol no Tabako (-0.1%), no Uma (-0.3%) sai hanesan mudansa kontrario (offset) ba inflasaun grupu hotu. Grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub-grupo Vejetais (+1.5%), Ikan no Hahan Tasi (+0.2%), no Frutas (+0.2%). Sub-grupo Fos (-0.2%), Naan (-0.6%), Paun no Terigu (Eksklui Fos) (-0.4%) no Masin Midar, Marmelada, Baniben, Chocolate no Confectionery (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika. Presu Fos tun iha fulan ida ne’e tamba afeta husi presu Fos Importasaun ne’ebe hatudu iha presu Fos Mundial tun 5% iha trimestral ikus fulan Maio tinan 2019. Iha parte seluk, presu mina internasional sa’e 9% iha trimestral ikus fulan Maio tinan 2019 hodi afeta presu mina transporte iha rai laran.


Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.8%) kompara fulan Maio 2019 – Maio 2018, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+0.7%), Alkohol no Tabaku (+2.4%), Edukasaun (+9.0%), Transporte (+1.7%), Uma (+0.8%), no Hatais no Sepatu (+0.2%). Ekipamentu no Manutensaun Mobilario Uma Laran (-0.4%), Komunikasaun (-0.2%), no Rekreasaun no Kultura (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Maio 2019.

Inflasaun Tradable (+0.1%) sa’e no Non-Tradeable (+0.1%) sa’e iha mensal kompara fulan Maio 2019 – Abril 2019
Inflasaun Tradable (-0.3%) tun no Non-Tradeable (+0.2%) sa’e iha anual kompara fulan Maio 2019 – Maio 2018