• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Maio 2020

Home » Anúnsiu » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Maio 2020 Imprime pájina

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Maio 2020

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal sa’e (+0.2%) ba fulan Maio 2020, kompara ba fulan Abril 2020 sa’e mos (+0.1%). Mudansa presu grupo hotu (+0.2%) tamba hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.3%). Grupu Transporte (-0.2%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.4%) no Hatais no Sepatu (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub-grupo Fos (+2.0%). Sub Grupu Modo Tahan (-0.2%), Susuben, Keju no Manutolun (-1.3%), Mina no Bokur (-0.1%), Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahan Midar (-0.1%), no Aifuan (-0.4%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika. Presu Fos sa’e iha fulan ida ne’e tamba afeta husi presu Fos Importasaun ne’ebe hatudu iha presu Fos Mundial sae 9% iha trimestral primeiru tinan 2020. Iha parte seluk, presu mina mundial mos tun 19% iha trimestral primeiru iha tinan 2020 hodi afeta presu mina rai laran ne’ebe tun iha fulan Maio 2020.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.4%) kompara fulan Maio 2020 – Maio 2019, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+0.8%), Edukasaun (+2.6%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.3%), Hatais no Sepatu (+1.5%) no Rekreasaun no Kultura (+0.2%). Transporte (-1.4%), Alkohol no Tabako (-0.7%), Uma (-1.1%) no Komunikasaun (-0.5%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Maio 2020.

Inflasaun Tradable sa’e (+0.3%) no Non-Tradeable laiha mudansa (0.0%) iha mensal kompara fulan Maio 2020 – Abril 2020.
Inflasaun Tradable sa’e (+0.5%) no Non-Tradeable sa’e (+0.4%) iha anual kompara fulan Maio 2020 – Maio 2019.

Bele mos hare iha Versaun English ou Versaun Tetum ba detailhu.