• Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Maiu, 2021

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Maiu, 2021 Print Page

Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan Maiu, 2021

Data públika: 24 Juñu 2021

Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu mensál sa’e (+0.5%) ba fulan-maiu, 2021, kompara ba fulan-abril, 2021 sa’e mós (+0.6%). Mudansa presu grupu hotu (+0.5%) tanbá hetan kontribuisaun husi grupu Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+0.9%), Transporte (+0.1%), no Uma (+0.1%). Grupu Ekipamentu no Manutensaun Mobiláriu Uma- Laran (-0.6%), Alkóhol no Tabaku (-0.2%), no Komunikasaun (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahán no Bebidas La’ós Alkólika sa’e tanbá hetan impaktu maioria husi sub-grupu Modo-Tahan (+4.4%), Mina no Bokur (+0.4%), Foos (+0.1%), no Masin- Midar, Marmelada, Bani-ben, Cokolate no Hahan-Midar (+0.7%). Susubeen, Keiju no Manu- tolun (-1.9%), Ikan no Hahán Tasí (-0.1%) no Produtu Ai-hán (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahán no Bebidas La’ós Alkólika.

Mudansa persentajen IPK anuál sa’e (+3.6%) kompara entre fulan-maiu, tinan-2021 ho fulan-maiu, tinan-2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+5.9%), Alkohol no Tabaku (+7.4%), Transporte (+1.1%), Uma (+0.5%) no Hataís no Sapatu (+0.1%). Ekipamentu no Manutensaun Mobiliáriu Uma-Laran (-1.1%), Komunikasaun (-0.1%) no Rekreasaun no Kultura (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anuál maiu 2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+0.6%) no Non-Tradeable sa’e (+0.1%) iha mensál kompara entre fulan-maiul, tinan-2021 ho fulan-abril, tinan-2021.
Inflasaun Tradeable sa’e (+4.3%) no Non-Tradeable sa’e (+2.2%) iha anuál kompara entre fulan-maiu, tinan-2021 ho fulan-maiu, tinan-2020.