• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Março 2020

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Março 2020 Print Page

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Março 2020

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal sa’e (+0.3%) ba fulan Março 2020, kompara ba fulan Fevereiro 2020 tun (-0.1%). Mudansa presu grupo hotu (+0.3%) tamba hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.5%), no Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.9%). Grupu Transporte (-0.4%) no Uma (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub-grupo Modo Tahan (+1.5%), Mina no Bokur (+0.7%), Susuben, Keju no Manutolun (+0.8%), Aifuan (+1.2%), no Fos (+0.1%). Presu Fos sa’eiha fulan ida ne’e tamba afeta husi presu Fos Importasaun ne’ebe hatudu iha presu Fos Mundial sae 9% iha trimestral primeiru tinan 2020. Iha parte seluk, presu mina mundial mos tun 19% iha trimestral primeiru iha tinan 2020 hodi afeta presu mina rai laran ne’ebe tun iha fulan Março 2020.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.2%) kompara fulan Março 2020–Março2019, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+0.3%), Edukasaun (+2.6%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.2%), Hatais no Sepatu (+1.5%) no Rekreasaun no Kultura (+0.2%). Alkohol no Tabako (-0.5%), Uma (-1.4%) no Komunikasaun (-0.5%) sai hanesan mudansa kontrariu baanual Março 2020.

Inflasaun Tradable sa’e (+0.4%) no Non-Tradeable laiha mudansa (0.0%) iha mensal kompara fulan Março 2020 – Fevereiro 2020.
Inflasaun Tradable sa’e (+0.2%) no Non-Tradeable sa’e (+0,3%) iha anual kompara fulan Marco 2020 – Marco 2019

Bele mos hare iha Versaun English ou Versaun Tetum ba detailhu.