• MUDANSA PERSENTAJEN INDISE PRESU KONSUMEDOR FULAN NOVEMBRO 2019 Data Publika; 17 de Dezembro de 2019

Home » Anúnsiu » MUDANSA PERSENTAJEN INDISE PRESU KONSUMEDOR FULAN NOVEMBRO 2019 Data Publika; 17 de Dezembro de 2019 Imprime pájina

MUDANSA PERSENTAJEN INDISE PRESU KONSUMEDOR FULAN NOVEMBRO 2019 Data Publika; 17 de Dezembro de 2019

20191217_Briefing Note_Nov 2019

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal tun (-0.1%) ba fulan Novembro 2019, kompara ba fulan Outubro 2019 tun mos (-0.4%).

Mudansa presu grupo hotu (-0.1%) tamba hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (-0.1%), Komunikasaun (-1.3%), Hatais no Sepatu (-0.2%), no Transporte (-0.1%). Grupu Uma (+0.7%) no Alkohol no Tabako (+0.4%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika tun hetan impaktu maioria husi sub-grupo Aifuan (-1.1%), Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahan Midar (-0.5%), Fos (-0.1%), Susuben, Keju no Manutolun (0.2%), no Na’an (-0.1%). Ikan no Hahan Tasi (+0.9%) sai hanesan mudansa kontrariu ba grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika.

Presu Fos tun iha fulan ida ne’e tamba afeta husi presu Fos Importasaun ne’ebe hatudu iha presu Fos Mundial tun 9% iha trimestral ikus fulan Novembro 2019.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.3%) kompara fulan Novembro 2019 – Novembro 2018, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+0.5%), Alkohol no Tabaku (+1.3%), Edukasaun (+9.0%), no Rekreasaun no Kultura (+0.3%). Transporte (-0.7%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilario Uma Laran (-0.9%), Uma (-0.2%) no Komunikasaun (-1.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Novembro 2019.

Inflasaun Tradable tun (-0.2%) no Non-Tradeable sa’e (+0.3%) iha mensal kompara fulan Novembro 2019 – Outubro 2019
Inflasaun Tradable tun (-0.1%) no Non-Tradeable sa’e (+1.5%) iha anual kompara fulan Novembro 2019 – Novembro 2018