• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Novembro 2020

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Novembro 2020 Print Page

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Novembro 2020

Data Publika; 22 de Dezembro de 2020

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal sa’e (+0.1%) ba fulan Novembro 2020, kompara ba fulan Outubro 2020 tun (-0.1%). Mudansa presu grupo hotu (+0.1%) tamba hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.2%), Hatais no Sepatu (+0.1%), no Transporte (+0.1%). Grupu Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (- 0.2%) no Rekreasaun no Kultura (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e tamba hetan impaktu maioria husi sub-grupo Na’an (+0.7%), Modo Tahan (+0.5%), Fos (+0.1%), no Aifuan (+0.5%). Mina no Bokur (-0.4%), Ikan no Hahan Tasi (-0.2%), no Susuben, Keju no Manutolun (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.8%) kompara fulan Novembro 2020 – Novembro 2019, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+1.4%), Edukasaun (+2.6%), Hatais no Sepatu (+2.0%) no Komunikasaun (+0.6%). Transporte (-2.1%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.6%), Alkohol no Tabako (-0.6%) no Rekreasaun no Kultura (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Novembro 2020.

Inflasaun Tradable laiha mudansa (0.0%) no Non-Tradeable sa’e (+0.1%) iha mensal kompara fulan Novembro 2020 – Outubro 2020.
Inflasaun Tradable sa’e (+0.7%) no Non-Tradeable sa’e (+0.6%) iha anual kompara fulan
Novembro 2020 – Novembro 2019.

Bele mos hare iha Versaun Tetum ba detailhu.