• Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan-Novembro, 2021

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan-Novembro, 2021 Print Page

Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan-Novembro, 2021

Data públika: 21 Dezembru 2021

Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu Mensál sa’e (+0.5%) ba fulan- Novembro, 2021, kompara ba fulan-Outubru, 2021 sa’e mós (+0.7%). Mudansa presu grupu hotu (+0.5%) tanbá hetan kontribuisaun husi grupu Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+0.4 %), Alcohol no Tabaco(+2.4%), Transporte (+1.5%), Uma (+0.2%), Ekipamentus no Manutensaun Mobilario Uma Laran (+0.1%), no Hatais no Sepatu (+0.1%) Hahan no Bebidas la’os alkoholika sae tamba hetan impaktu Maioria Husi sub grupo Mina no Bokur ( +2.8%) Foos (+0.7%) Modo Tahan ( +0.6%) Susuben, Keiju no Manutolun (+1.1%) no Produto Aihan (+0.6%) Naan (-0.8%),no Masi Midar, Marmelada, Baniben, no Cokolat no Hahan Midar (-0.8%) Sai hanesan Mudansa Kontrariu ba Inflasaun Grupo Hahan no Bebidas Lao’os Alkolika

Mudansa persentajen IPK anuál sa’e (+5.3%) kompara entre fulan-novembro, tinan-2021 ho fulan- novembro, tinan-2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+7.7%), Alkohol no Tabaku (+8.6%), Transporte (+7.1%), Uma (+1.3%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.5%), Rekreasaun no Kultura (+1.0%) no Saude (+0.7%). Hatais no Sepatu (-0.3%), no sai hanesan mudansa kontrariu ba anuál novembro 2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+0.7%) no Non-Tradeable sa’e (+0.2%) iha mensál kompara entre fulan-novembro, tinan-2021 ho fulan-outubru, tinan-2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+6.4%) no Non-Tradeable sa’e (+3.4%) iha anuál kompara entre fulan-novembro, tinan-2021 ho fulan-novembro, tinan-2020.

Bele mos hare iha Versaun Tetum detallu.