• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Outubro 2019

Home » Anúnsiu » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Outubro 2019 Imprime pájina

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Outubro 2019

20191119_Briefing Note_Oct 2019

Mudansa persentajen IPK Grupu Hotu mensal tun (-0.4%)ba fulan Outubro 2019, kompara ba fulan Setembru 2019 sa’e (+0.2%). Mudansa presu grupo hotu (-0.4%) tamba hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas La’os Alkohólika (-0.6%), Uma (-1.5%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.5%), no Alkohol no Tabako (-0.4%). Grupu Hahan no Bebidas La’os Alkohólika tun hetan impaktu maioria husi sub-grupu Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat, no Hahan Midar (-2.3%), Na’an (-0.7%), Fos (-0.6%), Ikan no Hahan Tasi (-1.4%), Susuben, Keju no Manutolun (-0.7%), Mina no Bokur (-0.3%), no Produtu Ai-han (0.3%). Modo Tahan (+0.3%), no Aifuan (+0.4%) sai hanesan mudansa kontráriu ba grupu Hahan no Bebidas laos Alkohólika. Presu Fos tun iha fulan ida-ne’e tamba afeta husi presu Fos Importasaun ne’ebé hatudu iha presu Fos Mundial tun 16% iha periodu Outubru 2019 se ita kompara ho Outubru 2018.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.6%) kompara fulan Outubru 2019 – Outubru 2018, hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas laos Alkohólika (+0.7%), Alkohol no Tabaku (+1.3%), Edukasaun (+9.0%), Hatais no Sapatu (+0.4%), Rekreasaun no Kultura (+0.2%) no Komunikasaun (+0.2%). Transporte (-0.5%), Ekipamentu no Manutensaun Mobiláriu Uma Laran (-0.9%), no Uma (-0.8%) sai hanesan mudansa kontráriu ba anual Outubru 2019.

Inflasaun Tradable tun (-0.4%) no Non-Tradeable tun (-0.5%) iha mensal kompara fulan Outubru 2019 – Setembro 2019
Inflasaun Tradable sa’e (+0.3%) no Non-Tradeable sa’e (+1.3%) iha anual kompara fulan Outubru 2019 – Outubru 2018.

Edifício DGE, Caicoli, Díli, Timor-Leste
Phone – +670 3339510 Fax – +670 3311348
Website – www.mof.gov.tl