• Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan-Outubru, 2021

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan-Outubru, 2021 Print Page

Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan-Outubru, 2021

Data públika: 23 Outubru 2021

Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu mensál sa’e (+0.7%) ba fulan-outubru, 2021, kompara ba fulan-setembru, 2021 sa’e mós (+0.1%). Mudansa presu grupu hotu (+0.7%) tanbá hetan kontribuisaun husi grupu Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+1.0%), Uma (+1.5%), Transporte (+0.4%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.5%), Rekreasaun no Kultura (+1.4%), no Saude (+0.7%). Alkohol no Tabaku (-1.3%) no Hatais no Sepatu (-1.4%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahán no Bebidas La’ós Alkólika sa’e tanbá hetan impaktu maioria husi sub-grupu Modo Tahan (+2.7%), Mina no Bokur (+4.8%), Naan (+2.3%), Susuben, Keiju no Manutolun (+2.1%) no Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahan Midar (+0.7%). Foos (-0.9%), no Paun no Sereal (-1.6%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahán no Bebidas La’ós Alkólika.

Mudansa persentajen IPK anuál sa’e (+4.9%) kompara entre fulan-outubru, tinan-2021 ho fulan-outubru, tinan-2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+7.5%), Alkohol no Tabaku (+6.0%), Transporte (+5.6%), Uma (+1.1%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.2%), Rekreasaun no Kultura (+0.9%) no Saude (+0.7%). Hatais no Sepatu (-0.3%), no Komunikasaun (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anuál Outubru 2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+0.6%) no Non-Tradeable sa’e (+1.0%) iha mensál
kompara entre fulan-Outubru, tinan-2021 ho fulan-setembru, tinan-2021.
Inflasaun Tradeable sa’e (+5.7%) no Non-Tradeable sa’e (+3.3%) iha anuál
kompara entre fulan-outubru, tinan-2021 ho fulan-outubru, tinan-2020.

Bele mos hare iha Versaun Tetum detallu.