• Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan-Setembru, 2021

Home » Announcements » Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan-Setembru, 2021 Print Page

Mudansa Persentajen Índise Presu Konsumedór Fulan-Setembru, 2021

Data públika: 19 Outubru 2021

Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu mensál sa’e (+0.1%) ba fulan-setembru, 2021, kompara ba fulan-agostu, 2021 sa’e mós (+0.2%). Mudansa presu grupu hotu (+0.1%) tanbá hetan kontribuisaun husi grupu Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+0.1%), Transporte (+0.5%), Ekipamentu no Manutensaun Mobiláriu Uma-Laran (+0.1%) no Hatais no Sepatu (+0.1%). Alkohol no Tabaku (-0.3%) no Rekreasaun no Kultura (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahán no Bebidas La’ós Alkólika sa’e tanbá hetan impaktu maioria husi sub-grupu Mina no Bokur (+1.9%), Susubeen, Keiju no Manu-tolun (+2.8%), Modo Tahan (+0.3%), Ai-fuan (+2.1%) no Naan (+0.1%). Foos (-1.0%), Masin-midar, Marmelada, Bani-been, Cokolat, no Hahan-midar (-0.5%) no Produtu Ai-han n.e.c (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahán no Bebidas La’ós Alkólika.

 Mudansa persentajen IPK anuál sa’e (+4.1%) kompara entre fulan-setembru, tinan-2021 ho fulan-setembru, tinan-2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+6.4%), Alkohol no Tabaku (+7.2%), no Transporte (+4.6%).  Ekipamentu no Manutensaun Mobiliáriu Uma-Laran (-0.3%),  Uma (-0.5%), Komunikasaun (-0.1%) no Rekreasaun no Kultura (-0.5%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anuál setembru 2021.

 Inflasaun Tradeable tun (-0.1%) no Non-Tradeable sa’e (+0.4%) iha mensál

kompara entre fulan-setembru, tinan-2021 ho fulan-agostu, tinan-2021.

Inflasaun Tradeable sa’e (+4.9%) no Non-Tradeable sa’e (+2.4%) iha anuál

kompara entre fulan-setembru, tinan-2021 ho fulan-setembru, tinan-2020.

Bele mos hare iha Versaun Tetum detallu.