• Mudansa Persentajen IPK Fulan Janeiro 2020

Home » Announcements » Mudansa Persentajen IPK Fulan Janeiro 2020 Print Page

Mudansa Persentajen IPK Fulan Janeiro 2020

Data Publika; 18 de Fevereiru de 2020

Mudansa persentajen Indise Presu Konsumedor (IPK) Grupu Hotu mensal sa’e (+0.2%) ba fulan-Janeiru 2020, kompara ba fulan-Dezembru 2019 sa’e (+0.1%). Mudansa presu grupu hotu (+0.2%) tamba hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.1%), Hatais no Sepatu (+1.6%), no Edukasaun (+2.6%). Grupu Alkohol no Tabako (-0.2%), no Transporte (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub-grupu Modo Tahan (+0.8%), Susuben, Keju no Manutolun (+1.6%), Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahan Midar (+0.8%), Produtu Hahan (+0.4%), no Kafe, Xa, no Kokoa (+0.3%). Fos (-0.5%), Na’an (-0.4%) no Mina no Bokur (0.3%) sai hanesan mudansa kontrariu ba grupu Hahan no Bebidas laos Alkohólika. Presu Fos tun iha fulan ida-ne’e tamba afeta husi presu Fos Importasaun ne’ebé hatudu iha presu Fos Mundiál tun 8% iha trimestrál ikus fulan-Dezembro 2019 hodi afeta mai fulan-Janeiru 2020.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.2%) kompara fulan-Janeiru 2020 – Janeiru 2019, hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas laos Alkohólika (+0.1%), Edukasaun (+2.6%), Hatais no Sepatu (+1.7%), Transporte (+0.3%), no Rekreasaun no Kultura (+0.1%). Ekipamentu no Manutensaun Mobiláriu Uma-Laran (-0.7%), Alkohol no Tabako (-0.2%), Uma (-0.2%) no Komunikasaun (-1.1%) sai hanesan mudansa kontráriu ba fulan-Janeiru 2020.

Inflasaun Tradable sa’e (+0.2%) no Non-Tradeable sa’e (+0.1%) iha mensal kompara fulan-Janeiru 2020 – Dezembro 2019
Inflasaun Tradable tun (-0.2%) no Non-Tradeable sa’e (+0.8%) iha anual kompara fulan-Janeiru 2020 – Janeiru 2019