• Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Junho 2020

Home » Anúnsiu » Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Junho 2020 Imprime pájina

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Junho 2020

Data Publika; 21 de Julho de 2020

Mudansa persentajen IPK Grupo Hotu mensal sa’e (+0.1%) ba fulan Junho 2020, kompara ba fulan Maio 2020 sa’e mos (+0.2%). Mudansa presu grupo hotu (+0.1%) tamba hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.1%), Alkohol no Tabako (+0.5%), Rekreasaun no Kultura (+0.2%), no Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.1%). Grupu Transporte (-0.3%), no Hatais no Sepatu (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahan no Bebidas La’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub- grupo Fos (+0.5%), Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahan Midar (+0.7%), no Aifuan (+0.6%). Sub Grupu Modo Tahan (-0.1%), Naan (-0.1%), Susuben, Keju no Manutolun (-0.1%), no Mina no Bokur (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika.

Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+0.5%) kompara fulan Junho 2020 – Junho 2019, hetan kontribuisaun husi grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+0.8%), Edukasaun (+2.6%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (+0.5%), Hatais no Sepatu (+1.4%) no Rekreasaun no Kultura (+0.4%). Transporte (-1.5%), Alkohol no Tabako (-0.3%), Uma (- 1.0%) no Komunikasaun (-0.5%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Junho 2020.

Inflasaun Tradable laiha mudansa (0.0%) no Non-Tradeable sa’e (+0.2%) iha mensal kompara fulan Junho 2020 – Maio 2020.
Inflasaun Tradable sa’e (+0.4%) no Non-Tradeable sa’e (+0.6%) iha anual kompara fulan Junho 2020 – Junho 2019.

Bele mos hare iha CPI Junho 2020 Versaun Tetum” ba detailhu.