• Funsiunáriu públiku husi munisípiu tolu tuir teste numerasaun no finanseiru

Home » Anúnsiu » Funsiunáriu públiku husi munisípiu tolu tuir teste numerasaun no finanseiru Imprime pájina

Funsiunáriu públiku husi munisípiu tolu tuir teste numerasaun no finanseiru

Funsiunáriu públiku hamutuk nain 28 husi Ministériu Edukasaun, Saúde, no Administrasaun Estatal husi munisípiu selesionadu tolu – Liquisa, Ermera no Aileu, tuir teste da-huluk konaba numerasaun no finanséiru.

Teste hirak ne’e organiza husi Ministériu Finansas no akompañia direitamente husi Vice Ministru Finánsas, Sr. Helder Lopes, Direitor Jerál Tezouru, Sr. Agostinho Castro, no Direitora Nasional Desentralizasaun Finanséira, Sra. Lídia de Sousa Guterres, no Koordenador Sentru Treinamentu, Sr. Alberto Piedade no ninia ekipa. Teste hirak ne’e halao iha Tersa Feira, 24 Marsu 2015 iha Edifísiu Sentru Treinamentu, Ministériu Finansas.

Vice Ministru, iha ninia intervensaun, hateten katak “teste ida ne’e sei foka liu ba abilidade numerasaun no finanséira funsiunáriu públiku sira ne’ebé direitamente responsabiliza ba jestaun osan públiku”. Nia mós aumenta tan katak “objetivu husi teste hirak ne’e maka atu sukat kapasidade funsiunáriu públiku sira nian iha área finanséira” no “rezultadu husi teste hirak ne’e sei uza hodi dezenvolve modúl treinamentu ne’ebé sei uza no aplika ba liña ministériu sira hotu”.

DN Lídia de Sousa Guterres, iha nia email ba média, realsa katak teste hirak ne’e hanesan “parte ida husi polítika Governu nian no planu Ministériu Finansas nian hodi dezenvolve abilidade funsiunáriu públiku sira nian iha munisípiu 12 hanesan preparasaun ba implementasaun programa dekonsentrasaun finanséira”. Tan ne’e, nia dehan, teste hirak ne’e hanesan “pasu da-huluk iha implementasaun programa dekonsentrasaun finanséira”. Teste sira hanesan sei halao mós ba funsiunáriu públiku sira seluk iha munisípiu sira seluk iha teritóritu tomak iha fulan hirak tuir mai ne’e.