• Relatóriu IPK Fulan Marsu 2018

Home » Anúnsiu » Relatóriu IPK Fulan Marsu 2018 Imprime pájina

Relatóriu IPK Fulan Marsu 2018

Diretór Gerál Estatístika (DGE), Elias dos Santos Ferreira hateten, Estatístika kada fulan sempre lansa relatóriu Indise Presu Konsumedor (IPK) atu nune’e ita bele hatene informasaun kona-ba inflasaun no deflasaun Timor-Leste durante fulan ida nia laran, lia hirak ne’e hato’o bainhira halo abertura lansamentu ba relatóriu Indise Presu Konsumedor (IPK) fulan Marsu, iha Salaun Conferensia REHA Estatístika, Caicoli 17 Abril 2018.

“Fulan ida ne’e, ita la iha inflasaun ida bo’ot, se-bainhira ita kompara ho fulan Fevereiru no Marsu nian. Maske ita iha informasaun balun katak presu sasan sa’e maibé realidade ita ba konfirma iha baze nia presu normál” tenik Diretór Elias dos Santos Ferreira.

Relasiona ho nota informativa Indise Presu Konsumedor fulan Marsu 2018 iha Mudansa presentajen IPK ba grupu hotu mensal sa’e (+0.2%) ba fulan Marsu 2018, kompara ba fulan Fevereiru 2018 mós sa’e (+0.3%). Presu sa’e hetan kontribuisaun maioria husi Grupu Hahan no Bebidas la’os Alkoholika (+0.1%), Alkohol no Tabaku (+1.5%), Uma (+0.9%) no Transporte (+0.4%). Presu sa’e iha grupo Hahan no Bebidas laos Alkoholika hetan impaktu maioria husi sub-grupo Fos (+0.7%), Vejetais (+0.2%), Mina no Bokur (+0.1%). Sub-Grupu Na’an (-0.6%) no Frutas (-0.5%) sai hanesan mudansa kontrariu (offset) ba grupu Hahan no Bebidas laos Alkoholika.

Mudansa presentajen IPK annual sa’e (+2.0%) kompara fulan Marsu 2018 – Marsu 2017, hetan kontribusaun hosi grupu Hahan no Bebidas la’os Alkoholika (+1.4%), Edukasaun (+16.6%), Alkohol no Tabaku (+3.1%), Transporte (+2.1%), Uma (+1.7%), Ekipamentu no Mantensaun Mobiliariu Uma Laran (+1.3%), Ropa no Sepatu (+0.6%). Grupu Rekreasaun no Kultura (-2.0%) sai hanesan mudansa negativu ba tinan kalendariu Marsu 2018.

Inflasaun Tradeable sa’e (+0.4%) no Non-Tradeable tun (-0.1%) kompara fulan Marsu 2018-Fevereiru 2018. Inflasaun Tradeable (+2.1%) no Non-Tradeable (+1.3%) sa’e kompara fulan Marsu 2018 – Marsu 2017.
Iha sorin seluk tuir reprezentante Ministériu Comersiu Industria (MCI), Benigno da Costa hateten, hosi dadus ne’e importante tebes no dalaruma ita nia superior sira seidauk konsidera ba dadus sira hanesan ne’e. Inflasaun ne’ebé iha Timor-Leste dalaruma valor osan ne’ebé sirkula iha Timor ita seidauk iha polítika ida klaru atu kontrola valor osan. Politíka makro ekonómia ne’e ema kontrola bainhira osan sira ne’ebé ita depositu, ida ne’e maka governu no polítika Banku ninian atu dada osan para hasa’e lukru no depois osan ne’e bele kontrola no labele sa’i ba rai liur.

“Relasiona ho dadus sira hanesan ne’e rekomenda ba nivel polítika no governante bele tau iha konsiderasaun no husu mós rekomendasaun ba Banku atu bele hare’e situasaun sira hanesan ne’e. Tanba ita tama iha merkadu livre no ida ne’e bele ameasa ba ita nia ekonómia nasionál”, tenik Benigno da Costa.

Iha lansamentu ida ne’e hetan partisipasaun másimu hosi Ministériu Comersiu Industria (MCI), Banku Sentral, Turismu, Estudante Universitariu UNPAZ, UNITAL no Funsionáriu Diresaun Gerál Estatístika rasik.