• Retiro (Justica,Reconciliacao e paz ao todo povo Timorense)

Home » Anúnsiu » Archived » Retiro (Justica,Reconciliacao e paz ao todo povo Timorense) Imprime pájina

Retiro (Justica,Reconciliacao e paz ao todo povo Timorense)

Iha aportunidade ne’e ami hakarak fo hatene katak pregadores nain tolu (Padres nain rua no Madre ida hosi kongregasaun
Vicentian husi India) sei halao retiru karismatiku kona-ba justisa rekonsiliasaun no paz ba Nai ulun sira (membrus Governo no Parlamento) lideres Organizasaun politikas no sosiais,akademikus no emprezarius iha timor laran tomak espesialmente iha Dili

Ba informasaun kompletu