• Serimonia Icar Bandeira

Home » Anúnsiu » Serimonia Icar Bandeira Imprime pájina

Serimonia Icar Bandeira

Dili, 6 Marsu 2017, Serimonia icar Bandeira hanesan atividade rutina ne’ebe hala’o husi estrutura no funsiunariu Ministeriu Finansas iha semana dahuluk kada fulan. Responsavel ba serimonia icar bandeira ba loron 6 Marsu tinan 2017 mak Diresaun Nasional Todo Governo no Diresaun Nasional Jestaun Patrimonio Estadu, Diresaun Jeral Finansas Estadu.

Nudar mestre ba serimonia ne’e, Diretor Jeral Finansas Estadu, Sr. Januario da Gama, antes hahu nia disukursu, nia fo apresiasaun ba ekipa icar Bandeira ne’ebe kompostu husi Diresaun Nasional Todo Governo no Diresaun Nasional Jestaun Patrimonio Estadu ne’ebe konsege ho tempu ne’ebe limitadu tebes tamba iha loron hirak liu ba mesmu ke iha feriadu maibe konsege halibur malu hodi tuir treinamnetu ba iha serimonia ida ne’e no hatudu sira nia dezempenhu ne’ebe diak ba iha realizasaun serimonia ida ne’e.

Sr. Januario mos realsa konaba leitura dever Jeral Funsiunariu Públika ne’ebe le’e husi ekipa icar Bandeira ohin loron nian mak hanesan lia fuan xave importante ne’ebe funsiunariu públiku Ministériu finansas tenki hola aproximasaun no medidas oin-oin maka oinsa bele hetan fiar husi publiku liu husi kumpri regras no prosedimentus sira ne’ebe mak vigora iha Timor-Leste.

Nia mos esplika liu tan katak ho prosediemntus tékniku sira ne’e sai hanesan giaun ka mata dalan iha implementasaun servisu tékniku sira hodi kontribui no evita mal-pratika iregularidade no tentasoens oin-oin ne’ebe komete bainhira la konsentra ba regras no prosedimentus hirak ne’e.

Sr. Januario da Gama mos haktuir mensajen SE. Vice Ministru, Sr. Helder Lopes nian ne’ebe foka liu ba regras no prosedimentus ba iha utilizasaun patrimonio estadu liu-liu viatura estadu nian tamba agora dadaun tama ona kampanhe eleisaun bele iha provokasaun no tentasaun ba funsiunariu ne’ebe mak involve iha kampanhe hirak ne’e maibe ita bele utiliza beins e movies do estadu nian komprimentu ba ordem no regras sira ne’ebe iha.

Ikus liu DG Finansas Estadu ne’e mos fo hanoin hikas fali partispantes sira konaba partispasaun máximu ba iha serimonia hasa’e Bandeira katak partispasaun hasa’e bandeira laos tenki ho instrusaun mandatoriu maibe ida ne’e hanesan meius ida hodi hatudu ita nia nasionalismu, patriotismu ba ita nia símbolu nasional hanesan Bandeira Nasional liu-liu atu atu fo fiar no respeitu mos ba ita nia luta nain ne’ebe soe sira nia isin, fakar sira nia ran ba libertasaun nasional ba rai ida ne’e.

Hola parte iha serimonia ne’e mak Diretur Jeral, Diretur Nasional, Xefe Unidade, Xefe Gabinete, Koordenadores no mos funsiunariu públiku ne’ebe servisu iha Ministériu Finansas nia okos.

Obrigado barak