• Sesaun Trabalu konaba Implementasaun Orsamentu Programátiku no Dezentralizasaun Funsaun Aprovasaun Orsamentu 2017

Home » Announcements » Sesaun Trabalu konaba Implementasaun Orsamentu Programátiku no Dezentralizasaun Funsaun Aprovasaun Orsamentu 2017 Print Page

Sesaun Trabalu konaba Implementasaun Orsamentu Programátiku no Dezentralizasaun Funsaun Aprovasaun Orsamentu 2017

Ministériu Finansas (MF) liu husi Diresaun Tezouro realiza sesaun trabalhu ida ne’ebe mak hala’o iha Sentru Matenek, edifisiu Ministériu Finansas nian iha 17 Janeiru 2017 no loke husi Diretor Jeral Tezouru nian, Rui Ferreira Magno.
Eventu ne’e realiza relasiona ho Sirkular No.893/VI/GMF/2016-12 konaba Dezentralizasaun Funsaun Aprovasaun Expenses Voucher ba Liña Ministériu sira.
“Ami husi Diresaun Tezouro organiza sesaun trabalhu ne’e tamba atu fahe informasaun konaba servisu Tezouru nian ne’ebe komesa tinan ne’e sei dezentraliza ba kada Ministériu tamba hare ba kapasidade no servisu maka’as ne’ebe mak Ministériu sira ne’e iha, katak Rui, Diretor Jeral Tezouro wainhira halo abertura ba eventu ne’e.
Nia mos reforsa katak, sesaun trabalhu ne’e organiza ketak tamba para atu bele fahe informasaun no koalia ba malu ho diak liu tan. Ita mos bele hetan perguntas no sugestaun ba futuru ne’ebe diak liu atu hadia ita nia servisu, kestaun no sistema ne’ebe mak ita iha.
Alem de ne’e, iha apresentasaun husi Unidade Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun (UPMA) – Gabinete Primeiru Ministru, Dionisio dos Santos nian konaba Implementasaun Orsamentu Programátiku 2017 no Dezentralizasaun Funsaun Aprovasaun Orsamentu 2017 husi Regina de Jesus, Diretora Nasional Pagamentus.
Diretor Jeral mos informa ba partisipantes hotu katak iha Dekretu lei ezekusaun orsamentu tinan ne’e temi mos konaba dezentralizasaun inklui mos Expenses Voucher (EV) iha ne’eba ho nune’e husi apresentasaun rua ne’e liga liu ho EV ne’e rasik no atu Ministériu hotu bele implementa tuir dekretu lei ne’ebe mak aprova ona husi Konselhu Ministru
Nia mos esplika liu tan konaba programa ou servisu foun ne’ebe mak sei halo hahu tinan ne’e ba oin mak hanesan halo orsamentu, oinsa hare ba lalaok orsamentu, halo monitorizasaun no halo relatoriu.
Sesaun trabalhu ida ne’e hanesan sesaun trabalhu jeral ne’ebe mak kontinua husi seremonia entrega pakote Orsamentu Jeral Estadu 2017 iha Salaun Ministériu Solidariedade Sosial (MSS) iha loron 11 Janeiru 2017 no treinamentu ne’ebe mak hala’o ona husi Diresaun Nasional Pagamentus iha loron 4-11 Janeiru 2017.
Partisipa iha sesaun ne’e mai husi Dietores Jeral, Diretores Nasional, Xefe Departementus no staff hotu husi Liña Ministériu hotu iha Dili.