• Sirkular ba Preparasaun e Finalizasaun Orsamentu Estadu Tinan 2019

Home » Announcements » Sirkular ba Preparasaun e Finalizasaun Orsamentu Estadu Tinan 2019 Print Page

Sirkular ba Preparasaun e Finalizasaun Orsamentu Estadu Tinan 2019

Sirkular ba preparasaun e finalizasaun Orsamentu Estadu Tinan 2019 husi SE Sr. Primeiro Ministro nian ba responsáveis iha área finansas instituisaun ida-idak nian mantein kordenasaun ho equipa responsável iha Ministeriu Finansas durante loron finadu hodi finaliza proposta OGE 2019 tuir tempu nebee determina husi equipa Ministeriu Finansas nian. Ba informasaun detailhus bele hare iha documentu ne Sirkular ba Preparasaun e Finalizasaun Orsamentu Estadu Tinan 2019.