• Sistema GRP Funsiona Ona 100% Hanesan Normal

Home » Anúnsiu » Sistema GRP Funsiona Ona 100% Hanesan Normal Imprime pájina

Sistema GRP Funsiona Ona 100% Hanesan Normal

Dili, 29 Outubru 2018

Ministériu Finansas liu hosi Unidade Sistema Integradu Informasuan Jestaun Finanseira-USIIJF hakarak informa ba públiku katak Data Migrasaun halao ona ho susesu nune’e Sistema GRP funsiona ona 100% hanesan normal katak aktualizadu ona ho OGE 2018 no Gastus DOT (Janeiro-Setembru 2018), iha loron 29 Outubro 2018, 03:00Am Madrugada. Ho nune’e, hahu’u ohin Linia Ministeriais sira bele ona kontinua ou kansela (void) sira nia Open Comitment no Obligasaun iha sistema dentru sira nia Coding Block foun.

Ekipa kontinua halo hela aktualizasaun ba Sistema Reporting nian hanesan Transparency Portal no Crystal Report nune’e espera katak sei finaliza dentru semana ida ne’e no semana oin bele hetan asesu ona husi públiku. Razaun tanba sa maka servisu ida ne’e foin bele halao tanba implementasaun atividade sira tenke tuir ninia sequensia ne’ebe interligadu mos ho sistema sira seluk.

REMATA

Mak ne’e deit aktualizasaun ida ne’e ami hato’o ba públiku nia informasaun. Atu hetan informasaun klaru liu, bele kontaktu
Joanico Pinto
Xefe USIIGF
Ministériu Finansas
+670 7732 6658
jpinto@mof.gov.tl

Agostinho Castro
Xefe Gabinete Komunikasaun no Informasaun
Ministériu Finansas
+670 7723 0124
acastro@mof.gov.tl