• Relatoriu Sumariu Avaliasaun Frajilidade iha Timor-Leste

Home » Anúnsiu » Archived » Relatoriu Sumariu Avaliasaun Frajilidade iha Timor-Leste Imprime pájina

Relatoriu Sumariu Avaliasaun Frajilidade iha Timor-Leste

g7+ hanesan grupu husi nasoens frajil no afeita husi konflitu, nebe hakarak promove nasaun ida-ida sai duni hanesan nain no lidera prosesu AKORDU FOUN iha nivel nasaun nian. Objektivu maka atu hapara konflitu, hari nasaun no redus povereza liu husi dezenvolvimentu inovativu. Grupu ne’e estabele atu servisu hamutuk ho autor internasional, sektor privadu, sosiadade sivil, media no ema hotu iha nasaun laran, no mos ho nasaun vizinu, nasaun seluk iha rejiaun atu halo reforma no hamosu paradigma foun ba involvimentu husi internasional sira.

Atu le’e relatoriu kompletu iha formatu PDF clique iha ne’e