• Loron Maka Tenki Selu Pagamentu

Home » Impostu » Loron Maka Tenki Selu Pagamentu Imprime pájina

Loron Maka Tenki Selu Pagamentu

Due Date on Calendar

Impostu Rendimentu Anual: Selu iha ka molok Marsu 31

Pagamentu final ba impostu rendimentu tenki halo iha ka molok loron 31 Marsu, tuir tinan fiskal, hamutuk ho Aprezentasaun ba Deklarasaun Impostu Rendimentu Anual.

Karik ita selu salariu ba ita nia empregadu durante tinan ida ka sorin, ita tenki hatama Formulariu Impostu Rendimentu Retidu Empregador anual bainhira tinan impostu ramata no hafoin dedusaun ruma ba periudu pagamentu ikus nian selu tiha ona, hamutuk ho pagamentu ruma iha ba molok loron 31 Marsu.

Karik Marsu 31 monu iha fin-de-semana ka feriadu, formulariu no pagamentu bele entega iha loron negosiu tuir mai.

Tinan impostu mak husi 1 Janeiru to’o 31 Dezembru.

Impostu seluk: Selu molok loron 15 iha fulan

Pagamentu ba:

Tenki halo iha ka molok lorn 15 iha fulan, tuir fulan ka trimestre ne’ebe relasiona ho pagamentu.

Halo nu’usa selu impostu

Haree Halo nu’usa selu impostu kona-ba nia fatin iha ne’ebe no halo nu’usa selu impostu.