• Impostu kona-ba Produtu Industrializadu

Home » Impostu » Impostu kona-ba Produtu Industrializadu Imprime pájina

Impostu kona-ba Produtu Industrializadu

Alcohol above limits attracts Excise Tax

Bainhira maka tau impostu kona-ba Produtu Industrializadu

Impostu espesial ba konsumu sei tau ba produtu sujeitu ba impostu espesial:

 • Hasai husi armazen husi fabrika ida ne’ebe rejistadu ba konsumu iha Timor-Leste, ka
 • Importa ba Timor-Leste.

Produtu sujeitu ba impostu espesial

Iha impostu espesial ba konsumu ba item 10 deit:

 • Serveja: US$1.90/litru
 • Viñu, vermouth, bebidas fermentais hanesan cider: US$2.50/litru
 • Alkol Ethyl (mak la desnaturadu) no bebidas alkolikas seluk: US$8.90/litru
 • Gazolina, produtu diezel no produtu minarai seluk: US$.06/litru
 • Tabako no produtu tabaku: $US19.00/kg
 • Iskeiru: 12% valor impostu
 • Kaximbu: 12% valor impostu
 • Armas no munisaun: 200% valor impostu
 • Kareta no kareta ho pasanjeiru kiik (ho valor konsumu superior US$70,000): 35% valor impostu
 • Ro no aviaun privadu: 20% valor impostu

Informasaun Tan