• Impostu Importasaun no Impostu Vendas

Home » Impostu » Impostu Importasaun no Impostu Vendas Imprime pájina

Impostu Importasaun no Impostu Vendas

Cargo ship in Dili Port

Taxa Impostu

Impostu Importasaun no Impostu Vendas aplika ba merkadoria importadu. Servisu Alfandega Timor-Leste mak administra. 

  • Impostu Importasaun maka 2.5% valor aduaneiru ba merkadoria, no
  • Impostu vendas maka 2.5% valor aduaneiru ba merkadoria mak importadu ba Timor-Leste. 

Isensaun 

Isensaun maka: 

Haree seksaun Alfandega iha website ne’e ba informasaun kona-ba halo nu’usa importa produtus ba Timor-Leste. 

Informasaun tan