• Impostu Retidu

Home » Impostu » Impostu ba Renda » Impostu Retidu Imprime pájina

Impostu Retidu

Rendimentu ba pagamentu no atividade ka servisu balun sei hetan impostu bainhira selu ka simu rendimentu. 

Rezidente no “Estabelisimentu Permanente Naun-Rezidente Timor-Leste” 

Tipu rendimentu no taxa impostu ne’ebe aplika ba rezidente Timor-Leste no Estabelesimentu Permanente ba Naun-rezidentes Timor-Leste hatudu iha tabela hanesan tuir mai:

Tipu Rendimentu Taxa
Royalties 10%
Rendimentu ba rai no edifisiu 10%
Rendimentu ba premiu no lotaria 10%
Rendimentu husi konstrusaun no atividade edifisiu 2%
Rendimentu husi servisu konsultaria konstrusaun inklui jestaun projektu, dezenu enjenaria no servizu monitorizasaun iha fatin 4%
Rendimentu provinente hodi halao servisu transporte aereo no maritimu 2.64%
Rendimentu kona-ba servisu apoiu ba minerasaun 4.5%

Estabelesimentu permanente signifika katak instalasaun ba fatin fiksu negosiu ida ne’ebe empreza halao hotu ka sorin deit husi nia atividade, hanesan eskritoriu ida, fabrika ida ka ofisina ida. 

Naun-Rezidentes ne’ebe laiha Estabelesimentu Permanente iha Timor-Leste 

Taxa rentensaun ba rendimentu pagu ba naun-rezidente ne’ebe laiha estabelesimentu permanente iha Timor-Leste maka 10%. 

Pagamentu Aluguer: ema maka selu aluguer ne’e retein impostu, anuanser ema maka selu aluguer ne’e individuo ida 

Pagamentu aluguer hotu sujeitu ba retensaun impostu tuir lei no tenki rentein husi ema ne’ebe selu aluguer (Seksaun 55, Ata Taxa no Deveres). 

Esepsaun maka karik individuo ida selu hela aluguer ba uma ida, entaun individuo ne’e la iha obrigasaun atu retein ka remete impostu. Au kontrariu, ema ne’ebe simu osan husi aluguer ne’e mak iha obrigasaun atu retein no remete selu impostu ne’e. Ida ne’e maka kazu, la haree se ema ne’e individuo ida ka empreza ida ka negosiante ida. 

Karik resipiente ne’e presiza atu retein impostu hanesan ema individual ida, entaun impostu retein mak impostu final no resepiente ne’e la presiza halo deklarasaun ne’ebe inklui impostu aluguer. 

Naun-individual seluk hotu (emprezas naun-individual, ema kolektiva no entidade) tenki hatama formula impostu rendimentu anual, iha tempu bainhira sira simu kreditu ba impostu retidu. Iha tempu ida ne’e, sira mos bele reivindikar dedusoens huzi despezas maka sira hetan iha rendimentu aluguer.

Halo nu’usa selu Impostu retidu 

Impostu retidu presiza atu hatama ne’ebe la liu loron 15 fulan-fulan hafoin fulan ne’ebe hasai montante ba retidu ne’e. Kompleta kopia 3 husi Formulariu Impostu Mensal. Haree Halo nu’usa selu impostu ba detalle tan. 

Pamfletu no Gia 

Formulariu