• Prosesu Apelu

Home » Impostu » Prosesu Apelu Imprime pájina

Prosesu Apelu

Divizaun Apelu maka responsavel hodi fo revizaun independente ba kontribuinte sira maka hakarak aprezenta keixa ruma kona-ba desizaun impostu sira foti, ka avaliasaun impostu nian ka responsabilidade adisional impostu maka tau husi Administrasaun Impostu. Kontribuinte sira hakarak rezolve asuntu hirak ne’e tuir maneira ida ne’ebe justu no efektivu. 

Kualker kontribuinte bele hatama apelu ida

Kualker kontribuinte ne’ebe la kontente ho desizaun ka avaliasaun impostu ka responsabilidade adisional impostu maka Administrasaun Impostu foti bele hatama apelu ida. 

Apelu ne’e tenki hatan dentru de loron 60 bainhira simu desizaun ne’e

Apelu ne’e tenki hatama iha loron 60 nia laran bainhira simu desizaun husi Administrasaun Impostu kona-ba desizaun ka avaliasaun impostu ka responsabilidae adisional maka ita hakarak diskute.

Apelu tenki halo ho eskritu

Apelu kontra desizaun mak Aministrasaun Impostu foti kona-ba avaliasaun impostu ka responsabilidade aditional impostu maka tau, tenki halo ho eskritu.

Bainhira hakerek surat ida ne’e, ita tenki tau razaun mak ita fihar tamba sa (porezemplu):

  • Desizaun ne’e la koretu
  • Avaliasaun impostu ne’e la koretu, ka
  • Tanba sa labele tau impostu aditisional 

Hatan apelu ne’e iha ne’ebe 

Apelu tenke hakerek ba Diretor Impostu Nasional no hata’o ba: Manejer Apelu Divizaun Administrasaun Impostu, Ministeriu Finanasas, (Building No.5), Palasiu Governu. Telefone: (670) 3339549/3339560 

Desizaun Apelu

Divizaun Apelu sei hato’o desizaun, ho eskrita ba ema ne’ebe hatama apelu ne’e. 

Pamfletu