• Dokumentu Impostu

Home » Impostu » Dokumentu Impostu Imprime pájina

Dokumentu Impostu

Documents

Lei Impostu no Desizaun Publika

Gia Impostu

Bainhira introduz Lei Impostu foun iha Jullu 2008, Diresaun Reseitas no Impostu iha Ministeriu Finansas dezenvolve pakote ida kona-ba Gia Impostu hodi esplika sistema impostu Timor-Leste nian. 

Pamfletu Informasaun Impostu 

Diresaun Alfandega no Reseitas publika pakote pamfletu hodi esplika sistema impostu, desdeke introduz Lei Impostu foun iha Jullu 2008. 

Avizu dezignasaun

  • Avizu dezignasaun publika tinan tinan hodi espesifika se maka presiza kompleta formulariu deklarasaun impostu anual. 

Taxa ba kambiu

  • Taxa ba kambiu: ita presiza refere ba taxa kambiu bainhira ita kompleta formulariu impostu. Taxa kambiu ba fulan idak-idak desde 2005 disponivel hela. 

Lei impostu tuan: pre-Juñu 2008 

Dokumentu Impostu Domestiku no Impostu Minarai 

Haree lista kompletu kona-ba dokumentu impostu ka download formulariu impostu.