• Impostu ba Lei

Home » Impostu » Impostu ba Lei Imprime pájina

Impostu ba Lei

Ata Taxa no Impostu hetan aprovasaun husi Parlamentu Nasional Timor-Leste iha Juñu 2008, no tama iha vigor iha 1 Jullu 2008. Ata ne’e hetan mudansa aspektu kona-na sistema impostu Timor-Leste inkui mos presu impostu barak. 

Iha mos lei seluk mak halo impaktu ba impostu

Servisu Reseitas Timor-Leste, maka responsavel ba administra lei impostu, mos inklui: 

  • Desizaun publika ba tema espesifiku, no
  • Gia Impostu ne’ebe fo interpretasaun Servisu kona-ba kalkulu rendimentu tributavel, dedusaun no impostu rendimentu maka sira hasai.