• Timor-Leste Okupa Fatin 87 Entre Nasaun Sira Riku iha Mundu

Home » Anúnsiu » Timor-Leste Okupa Fatin 87 Entre Nasaun Sira Riku iha Mundu Imprime pájina

Timor-Leste Okupa Fatin 87 Entre Nasaun Sira Riku iha Mundu

Revista Global Magazine foin lalais ne’e publika análize ida konaba Nasaun Sira Riku no Kiak iha Mundu. Ho “métodu komún aseitável hodi determina nasaun sira nia riku no kompara diferénsia iha padraun moris entre nasaun sira” maka Revista ida ne’e uza “PIB per capita tuir baze paridade poder compra (PPC) tamba PPC tau iha konsiderasaun custo de vida no taxa inflasaun iha nasaun sira”.

Revista ida ne’e uza dadus no estimativas sira ne’ebé fornesidu husi Fundu Monetáriu Internasional (FMI) ba fulan Abril 2013 hodi klasifika nasaun sira iha Mundu bazeia ba sira nia PBI per capita.

Tuir Índise ida ne’e, Timor-Leste okupa fatin 87 husi nasaun hamutuk 184 iha klasifikasaun hoPBI (PPC) per capita 10,783 dólares. Iha rejiaun Sudeste Asiátiku, alien  Singapura, Brunei, Malásia, no Tailándia, Timor-Leste tama iha klasifikasaun metade superior Nasaun Sira Riku iha Mundu.

Índise ida ne’e hatudu mós katak iha tinan 2013, “nasaun riku sira konsentra liu iha nasaun sira iha Médiu Oriente, Europa no Norte Amerikanu”, no “probreza prevalese iha mundu tomak, partikularmente iha Á     sia do Sul no Áfrika”. Qatar sai hanesan nasaun riku liu iha mundu iha tinan 2013 ho PBI (PPC) per capita liu husi  rihun 105 dólares, enkuantu nasaun kiak liu iha mundu maka Repúblika Demokrátika Kongo, ho PBI (PPC) per capita menus husi 400 dólares.