• Vice Ministru Finansas Monitoriza Sensus 2015 iha Distritu

Home » Anúnsiu » Vice Ministru Finansas Monitoriza Sensus 2015 iha Distritu Imprime pájina

Vice Ministru Finansas Monitoriza Sensus 2015 iha Distritu

Vice Ministru Finansas, S.E. Sr. Helder Lopes, ne’ebé akompania mós husi Direitor Jerál Estatístika, Sr. Antonio Freitas, direitor nasional no funsiunáriu sira, halao vizita loron-tolu ba munisípiu sira hanesan Manatuto, Baucau, Lospalos, Viqueque no Manufahi.

Objetivu husi vizita ida ne’e maka hodi monitoriza atividade Sensus nian, partikularmente hodi akompania direitamente enumeradór Sensus sira nia servisu iha distritu sira.

Vizita ida ne’e hanesan momentu diak ida ba S.E Vice Ministru no ofisial sira hodi observa no rona direitamente difikuldade hirak ne’ebé enumeradór sira hasoru iha terenu.

Sensus 2015, ne’ebé halao entre loron 11 fulan Juliu to’o loron 25 fulan Juliu 2015 ne’e, hanesan ejersisiu da-toluk ne’ebé Timor-Leste halao hafoin rua seluk halao iha tinan 2004 no 2010.

Lansamentu ofisial Sensus Populasaun no Uma-Kain 2015 halao iha loron 8 fulan Juniu, iha Palásiu Governu oin no atende husi Primeiru Ministru, Dr. Rui Maria de Araújo, Vice-Prezidente Parlamentu Nasional, Deputadu Sr. Adérito Hugo no Ministru Administrasaun Estatal, Sr. Deonísio Babo Soares no sira seluk.

Objetivu prinsipal husi Sensus maka hodi halibur informasaun konaba asuntu importante sira hanesan kompozisaun populasaun, saúde no nivel edukasaun, taxa mortalidade, nivel empregu, desempregu, agrikulutra, bé no sanitasaun, eletrisadade no sira seluk.

Sensus 2015 ne’e prepara husi Direisaun Jerál Estatístika Ministériu Finansas no ein koloborasaun ho the United Nations Population Fund (UNFPA) and the UN Women.