• Vice Ministru Finansas Helder Lopes vizita servisu alfândega iha área fronteirisa

Home » Anúnsiu » Vice Ministru Finansas Helder Lopes vizita servisu alfândega iha área fronteirisa Imprime pájina

Vice Ministru Finansas Helder Lopes vizita servisu alfândega iha área fronteirisa

Vice Ministru Finansas, Sr. Helder Lopes, no akompañia direitamente husi Direitor Jeral Alfândega, Sr. Jose Abilio, no Direitor Nasional, Sr. Julio Ximenes, halao vizita durante loron tolu ba servisu alfândega iha área fronteirisa. Ho tempu ne’ebé limitadu, Vice Ministru konsege vizita postu integradu Batugade no Salele, edifisiu rejional Alfândega iha Maliana, no postu vijilánsia ha’at – Mota-ain, Tunubibi, Memo no Altu Lebos. Vizita loron-tolu ne’e hahú husi loron 19 to’o loron 21 fulan Maiu 2015. Iha vizita hirak ne’e, Vice Ministru no ninia komitiva deskansa iha dormitóriu funsiunariu Alfândega nian.

Alfândega fronteirisa dezenpeña papél importante lubuk ida. Alein halo kontrolu ba fronteira no inspeisaun ba ema no sasán ne’ebe tama no sai teritóriu Timor-Leste, sira moos fasilita komérsiu, estabelese no hametin relasaun no hadiak koperasaun diak entre Timor-Leste ho Indonésia.

Iha vizita hirak ne’e, Vice Ministru haré direitamente servisu loron-loron funsiunáriu alfândega sira nian, liu-liu oinsa prosesa ema no sasán sira ne’ebé tama mai no sai husi teritóriu Timor-Leste. Realidade iha terenu hatudu katak maske ho difikuldade oin-oin, funsiunáriu sira servisu ho diak tebes-tebes, ne’ebé hatudu husi reseitas bo’ot ne’ebé sira hatama ba estadu. Iha tinan 2014, Alfândega iha postu integradu Batugade hatama reseitas hamutuk milaun 2.8 dólar amerikanu no iha trimestre primeiru 2015, sira konsege hatama reseitas ba estadu hamutuk rihun 726 dólar amerikanu.

Vizita hirak ne’e sai hanesan oportunidade diak ba Vice Ministru hodi rona no haré direitamente difikuldade sira ne’ebé funsiunáriu sira hasoru iha terenu. Funsiunariu sira hato’o no hatudu sira nia preokupasaun konaba falta rekursus – ema no sasán – hodi tulun sira halao sira nia servisu loron-loron ho diak liu tan. Dezafiu bo’ot ida ne’ebé sira hasoru maka kontrola negosiante sira ne’ebé hatama sasán ilegalmente mai Timor-Leste liu husi “jalan tikus”. Maske estabelese ona postu vijilansia sira, maibe negosiante sira kontinua nafatin hasees-an husi selu taxa liu husi “jalan tikus”. Halao kontrolu ba atividade ilegal hirak ne’e, ne’ebé normalmente halao iha kalan, foo perigu ba funsiunariu sira nia moris.

Hatán ba ninia funsiunariu sira ninia preokupasaun, Vice Ministru hateten “nia toma nota no sei haré konaba buat hirak ne’e urjentimente”. Nia hatutan tan katak “sei hakaas-a’an atu asegura melloramentu kondisaun bázika” ba ninia funsiunáriu sira.

Vice Ministru moos halo vizita ba servisu sira seluk Ministériu Finansas nian hanesan Estatístika (Maliana no Suai), Reseitas (Maliana), no Patrimóniu Estadu (Suai) no halao enkontru informal ho ulun-bo’ot entidade relevante sira seluk hanesan Polísia Fronteira UPF, Saúde, no Karantina no husu ba sira atu “kontinua servisu hamutuk” tamba “maske sanak ketak-ketak, maibe serví huun ida deit”. Maske entidade idak-idak – Alfândega, UPF, no Karantina no Saúde, iha papél diferente maibe servisu no serví nasaun ida deit.